Provozní řád

Mateřská škola Divišov, okres Benešov  tel.: 317855201, mob. 739/035 544

e-mail: ms.divisov@seznam.cz

w.w.w.msdivisov.webnode.cz

 

 

Stanovená kapacita MŠ: 89 dětí

MŠ má 5  tříd

Kapacita školní jídelny: 100 dětí

Provozní doba: od  6.30 do 16,30 hod.

IČO: 70998523                        

Ředitelka MŠ:  Alena Solnařová                       

Čj. 181/2015

 

                    Provozní  řád  školy

 

Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 141/2005 Sb. ze dne 16.11.2005, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolní zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Péče o dítě

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

 

Režim dne

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 

Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí do 8.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.

 

Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb,věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.

 

Pohybové aktivity

MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní a  školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a  prvky jógy zaměřené na relaxaci
 • pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
 • odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně - řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her
 • 1x týdně - cvičení s overballem

 

Pobyt venku

Je organizován mezi 10.00 – 12.00 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven.

 Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých  klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené  i spontánní činnosti:

 •  sezónní činnosti
 •  pohybové hry
 • prvky sportovních her
 • poznávací činnosti

 

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.20 hod - do 14. hod. odpočívají  děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti  / 4+5.tř. / mají možnost  zúčastňovat se klidných aktivit. / prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod./.a po individuální dohodě s rodiči nemusejí  být ukládány ke spánku, ale vždy bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.

Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v dobře větratelném úložném prostoru.

 

Stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná – dle denního režimu

Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy,jedí příborem, mladším pomáhá učitelka.  Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleny o hygienických normách.

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny.

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70C, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.

 

Pitný režim

Od 7 hodin mají děti  po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k dispozici v nerezové várnici , ze které se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.

 

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden. Prádlo je práno ,mandlováno  a uloženo k tomu určených a dobře větratelných úložných prostorách.

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

 

Ozdravná opatření

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.              

 Podpůrné aktivity:

 • dechová cvičení s prvky jógy
 • plavecký výcvik
 • každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti

                     

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb.

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí ( je přílohou ).

Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě  = 4m2, na lehátko = 1,7m2.

Lehátka se po provětrání skládají.

WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 25 dětí na třídu.

Teplota vzduchu

Ve třídách jsou umístěny  1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je

20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C.  Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření.

Na WC je teplota cca 18°C.

V zimním období  při mimořádně chladných dnech ( tj.-15oC ) nesmí teplota klesnout

pod 18oC ( povoleny maximálně 3 dny ) a pod 16oC ( povolen pouze 1 den ).

        

 

Osvětlení

MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní

osvětlení.

Umělé osvětlení učebny a herny:               500 luxů

               malé přilehlé prostory:              100 luxů

 

Pracovní podmínky

Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.

Podle N.V. č.178/2001 Sb. a podle ustanovení § 12 -  práce s počítačem - bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 – 10 minut.

 

Podle ustanovení § 27  o OOPP –  je nařízeno pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

 

Prostorové podmínky

Podle ZP § 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno.

 

 

 

Provozní řád je platný od 1.9.2016

 

Zároveň končí účinnost Provozního řádu ze dne 1.9.2015

 

 

V Divišově dne  31.8.2016                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Alena Solnařová

                                                                                                                                                              ředitelka školy