Provozní řád

 

Mateřská škola Divišov, okres Benešov tel.: 317855201, mob. 739035544, mob.odlouč.pracoviště 727920001

e-mail: ms.divisov@seznam.cz, web. msdivisov.webnode.cz

 

 

Stanovená kapacita MŠ: 109 dětí

MŠ má 6 tříd - 5 tříd v hlavní budově, 1 třída na odloučeném pracovišti v ZŠ Divišov

Kapacita školní jídelny: 100 dětí

Provozní doba: od 6.30 do 16,30 hod.

IČO: 70998523

Ředitelka MŠ: Alena Solnařová

 

Čj. 92/ 2018

 

Provozní řád školy

 

Zpracován na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 141/2005 Sb. ze dne 16.11.2005, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolní zařízení.

 

Péče o dítě

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

 

 

Popis zařízení

MŠ s celodenním provozem.

Počet zapsaných dětí : 109

Počet tříd : 6

Počet dětí na třídách : 1.třída – 15 dětí / 3-3,5 leté /, 2.třída – 15 dětí / 3,5 – 4 leté /, 3.třída – 20 dětí 4-4,5 leté, 4.třída – 19 dětí /4,5 – 5 leté /, 5.třída - 20 dětí / 5-6 leté / , 6.třída – 20 dětí / 5-6 leté + děti s OŠD /

 

Režim dne

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 

Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí do 8.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.

 

Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb,věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.

 

Pohybové aktivity

MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní a školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci

 • pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry

 • odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti

 • 1x týdně - řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her

 • 1x týdně - cvičení s overballem

 

Pobyt venku

Je organizován mezi 9.45 – 12.00 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven.

Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:

 • sezónní činnosti

 • pohybové hry

 • prvky sportovních her

 • poznávací činnosti

 

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.20 hod - do 14. hod. odpočívají děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti / 4,5. 6 tř. / mají možnost zúčastňovat se klidných aktivit. / prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod./.a po individuální dohodě s rodiči nemusejí být ukládány ke spánku, ale vždy bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.

Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v dobře větratelném úložném prostoru.

 

Stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná – dle denního režimu

Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy,jedí příborem, mladším pomáhá učitelka. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleny o hygienických normách.

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny.

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 o C, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.

 

Pitný režim

Od 7 hodin mají děti po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k dispozici v konvicích a v nerezové várnici, ze kterých se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, voda.

 

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden. Prádlo je práno ,mandlováno a uloženo k tomu určených a dobře větratelných úložných prostorách.

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.

 

Ozdravná opatření

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.

Podpůrné aktivity:

 • dechová cvičení s prvky jógy

 • plavecký výcvik

 • každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti

 

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb.

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí ( je přílohou ).

Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4m2, na lehátko = 1,7m2.

Lehátka se po provětrání skládají.

WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 25 dětí na třídu.

 

Teplota vzduchu

Ve třídách jsou umístěny 1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je

20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření.

Na WC je teplota cca 18°C.

V zimním období při mimořádně chladných dnech ( tj.-15oC ) nesmí teplota klesnout

pod 18oC ( povoleny maximálně 3 dny ) a pod 16oC ( povolen pouze 1 den ).

 

 

Osvětlení

MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní

osvětlení.

Umělé osvětlení učebny a herny: 500 luxů

malé přilehlé prostory: 100 luxů

 

Zásobování pitnou vodou

- veřejný vodovod

 

Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

- setřeno navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

- za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů

Týdenní, celkový:

- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně 2 x ročně umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 2 x ročně celkový úklid všech prostor školy

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- pevné odpady musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

- biologický rozložitelný odpad / zbytky jídel ze školní jídelny / - skladováno v sudu s víkem, ekologicky likvidováno firmou SUEZ

 

Pracovní podmínky

Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.

Podle N.V. č.178/2001 Sb. a podle ustanovení § 12 - práce s počítačem - bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 – 10 minut.

 

Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

 

Prostorové podmínky

Podle ZP § 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno.

 

Další požadavky

 

Školní řád mateřské školy

Evidence a registrace úrazů

Lékárnička první pomoci

Seznam telefonních čísel

Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění – viz. Metodický pokyn pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, a studentů ve školách a školských zařízeních.

 

Jiné

Pokyny pro případy nouze ( havárie, požár a jiné )

- provozní řád nezahrnuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

 

 

 

 

Provozní řád je platný od 1.9.2018

 

Zároveň končí účinnost Provozního řádu ze dne 1.9.2017

 

 

V Divišově dne 28.8.2017

 

Alena Solnařová

ředitelka školy