Formulář - omlouvání

 

ŽÁDOST  O  UVOLNĚNÍ  DÍTĚTE  Z  POVINNÉHO  PŘEDŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ

 

Vážená paní ředitelko,

 žádám o uvolnění  dítěte ..............................................,třída …........., na dobu od   .................................. do  .....................................

 Uvolnění žádám z  ozdravných*  – rodinných*  důvodů. (*nehodící se škrtněte)

 Jsem si vědom rizik, vyplývajících z nepřítomnosti  dítěte při výchovně vzdělávacím procesu.

Za tato rizika přebírám jako zákonný zástupce osobní odpovědnost.

 

 Podpis zákonného zástupce  ………..................................... 

 

Pokud vedení školy do 5 ti pracovních dnů ode dne podání žádosti o uvolnění nekontaktuje zákonného zástupce, považujte žádost za kladně vyřízenou.

 

Vyjádření učitele :................................................................

 

Vyjádření ředitele školy : ………………............................................

 

V....................................... ,  dne  ……………………….