Individuální vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním

vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ. Oznámení je povinen

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního

vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce

dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele MŠ, jako je tomu v případě základního

vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno

individuálním způsobem.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)

 

Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze ŠVP MŠ.

Ředitelka MŠ dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v MŠ)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů – 23.11.2017, náhradní termín 7.12.2017

- způsob ověřování znalostí – dítě navštíví 6.třídu MŠ – od 8.00 – 10.00 /bez účasti zákonného zástupce/

poté u pí řed. rodiče předloží dětské portfólio / výtvarné práce , fotografie, informace,zda navštěvují logopedii, seznam básniček,písniček apod./

- následně proběhně ověření osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV - biologická, psychologická,interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast

dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).